Ako si vylepšiť cenu cukrovej repy

O úspechu pestovateľa cukrovej repy rozhodne v závere sezóny obsah cukru v repe, resp. percento cukornatosti. Tá sa má pohybovať na úrovni minimálne 16 %. Na túto hodnotu je stanovená výkupná cena. Ak pestovateľ požadovaných 16 % nedosiahne, je postihovaný nižšou cenou. A naopak, za vyššiu cukornatosť dostáva zaplatené viac.

Keďže každý z nás chce predať čo najlepšie, v nasledujúcich riadkoch prinášame niekoľko osvedčených rád, ktoré v praxi fungujú a vďaka ktorým vás úroda ani cukornatosť nesklamú. Hoci hneď v úvode je potrebné zdôrazniť, že na cukornatosť má vplyv celý rad faktorov. A pokiaľ za pomoci niektorých vieme tvorbu cukrov podporiť, na iné vplyv nemáme – napríklad počasie.

Cukornatosť cukrovej repy

Cukor sa tvorí v listoch cukrovej repy a ukladá sa v buľve. Tieto procesy prebiehajú za pomoci biochemickej reakcie nazývanej fotosyntéza. Na jej rýchlosť a priebeh vplývajú okrem teploty vzduchu a pôdy aj ďalšie vonkajšie a vnútorné činitele, ako sú vlhkosť pôdy a ovzdušia, dostupnosť a množstvo minerálnych živín, svetlo, vlastnosti chlorofylu, rýchlosť ukladania cukrov, odrodové vlastnosti, choroby a podobne.

Podpora fotosyntézy

Ako sme už spomenuli, percento cukornatosti závisí aj od priebehu fotosyntézy. Tento proces podporíme, ak vytvorenú listovú plochu budeme udržiavať čo najdlhšie zdravú, ale aj aplikáciou správnych mikro- a makroživín. Významnú úlohu zohráva v tomto prípade meď – Cu. Jej dôležitosť potvrdzuje skutočnosť, že 75 % všetkej medi v listoch sa nachádza práve v chloroplastoch. Meď urýchľuje tvorbu rastových hormónov (auxínov), je súčasťou chlorofylu a zabraňuje jeho predčasnému rozpadu, zohráva dôležitú úlohu pri nitrifikácii, posilňuje bunkové steny, pozitívne vplýva na zdravotný stav rastlín. 

Aby vyššie spomenuté procesy prebehli správne, potrebujeme tento mikroprvok dodať aj počas vegetácie aplikáciou na list. Dôvodom je jeho nízka pohyblivosť v rastline. V prípade potreby doplnenia medi je vhodné siahnuť po prípravku, ako je napríklad UNI Cu s obsahom medi 9,2 % a 11,5 % síry. Obidva prvky navyše priaznivo vplývajú aj na dobrý zdravotný stav rastliny. Ak chceme riešiť predovšetkým zdravotný stav repy, je vhodnejšie siahnuť po prípravku Beta Cu, pretože obsahuje meď (18,9 %) vo forme oxychloridu. Aplikácia Beta Cu výrazne podporuje tvorbu fenolov, čím sa rastlina stáva odolnejšou. Oba prípravky sa môžu aplikovať súčasne s fungicídnym ošetrením porastov.

Prvenstvo pre draslík

Spomedzi makroživín stojí (nielen) v tejto fáze vegetácie na piedestáli draslík – K. Práve za jeho prítomnosti dochádza k tvorbe cukrov. A hoci otázka hnojenia cukrovej repy draslíkom je dobre prebádanou oblasťou, jeho aplikácia, správne načasovanie a voľba vhodného hnojiva v praxi až taká jednoduchá nie je. V súčasnosti musíme myslieť aj na to, že extrémne počasie ovplyvňuje metabolizmus repy. Rastliny trpiace suchom nedokážu prijímať živiny do takej miery, ako by to robili za optimálnych poveternostných podmienok. Aby sme docielili očakávaný efekt z hnojenia, rastliny sužované počasím je potrebné primerane stimulovať. Pomocnú ruku im podáme v podobe prírodných prípravkov z radu Humofolátov, ktoré sú výborným pomocníkom pestovateľov v boji s extrémnymi vplyvmi počasia.

V radoch pestovateľov sa osvedčil prípravok z radu Humofolátov KALIUM Plus s vysokým obsahom draslíka (až 30 % K2O a mikroelementov v chelátovej väzbe). Ide o bioaktívne hnojivo, ktoré v suchom období napomáha prekonávať stresové podmienky rastu rastlín, kedy je veľakrát zhoršený príjem živín z pôdy. KALIUM Plus pozitívne ovplyvňuje vyzrievanie pletív, pevnosť bunkových stien, ovplyvňuje hospodárenie s vodou, a ako už bolo spomenuté, zohráva významnú úlohu pri zvyšovaní cukornatosti. Hlavnou zložkou prípravku je zložka Humofolátu, ktorá vďaka supramolekulárnej štruktúre s nízkou molekulárnou hmotnosťou zabezpečuje efektivitu a vysokú biologickú aktivitu prípravku.

Dusík cukornatosť znižuje!

Pri hnojení dusíkom – N buďme opatrní! U cukrovej repy sa potvrdilo, že zvyšovanie dávky dusíka síce napomáha vyššej úrode buliev, no cukornatosť repy klesá. Pri nadmernom hnojení, ako aj nevyrovnanom pomere medzi dusíkom a draslíkom sa znižuje technologická kvalita cukrovej repy.  Je to preto, lebo každá zvýšená dávka N podporuje v rastlinách cukrovej repy dusíkatý metabolizmus na úkor glycidového. Spôsobuje intenzívny nárast listov, čím dochádza k presunu asimilátov do nadzemných orgánov rastliny. A to má negatívny dopad na pokles cukornatosti v buľve cukrovej repy. To, že cukrová repa začína vytvárať nové listy na úkor sacharózy, sa prejavuje zníženou cukornatosťou až o 1,2 – 1,6 %. Súčasne dochádza k biochemickým a fyziologickým zmenám, čoho výsledkom je zhoršenie technologickej kvality (nárast obsahu škodlivých látok popola, K+, Na+, N látok).

Najnovšie články

Magazín

Akú významnú úlohu zohrávajú medziplodiny?

Akú významnú úlohu zohrávajú medziplodiny?

Medzi poľnohospodármi sa čoraz častejšie diskutuje o medziplodinách. Za stúpajúcou popularitou sa skrýva viacero aspektov. Tým prvým je možnosť zvyšovania pôdnej úrodnosti a obsahu humusu v pôde pri súčasnom znižovaní oxidov uhlíka vo vzduchu. Tým druhým je tlak veľkej časti spoločnosti na poľnohospodárov, ktorým je často neprávom prisudzované, že sú tou hlavnou príčinou erózie, odtoku vody z krajiny, zníženia druhového zastúpenia živočíchov vrátane ich celkového počtu atď. Aj preto sa pestovanie medziplodín stalo súčasťou dotačnej politiky Európskej únie. 
Čítať viac...

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Pôdu môžeme definovať ako rôznorodú zmes látok skladajúcu sa z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Medzi základné úlohy zdravej pôdy patrí: umožnenie rastu plodín zabezpečujúcich potravinové zdroje, regulácia vody v hydrologickom systéme krajiny, recyklácia odumretých tiel rastlín a živočíchov a poskytovanie prostredia pre živé organizmy.
Čítať viac...

Čo sa deje s cenami hnojív?

Čo sa deje s cenami hnojív?

Podľa novembrovej správy FAO (Potravinárska a poľnohospodárska organizácia Spojených národov) svetový obchod s potravinami v tomto roku prekoná historický rekordv objeme aj hodnote. Úrovňou 1,75 biliárd USD presiahol minulý rok o 14%. S rastúcou ľudskou populáciou a dopytom po zdrojoch bielkovín, predovšetkým po mäse, rastie tlak aj na zdroje surovín a energie. Stúpa význam dostupnosti vody a výživy rastlín, ktoré tvoria základ jedálnička ľudí aj hospodárskych zvierat. Zrejme tu treba hľadať korene rastúcich cien potravín, ktoré sleduje celý svet už niekoľko mesiacov. Cena ropy sa za rok zdvojnásobila(zo 42 na 84 USD za barel). To zvýšilo aj cenu za medzinárodnú lodnú prepravu prinajmenšom o 121 % (GOFI – index Medzinárodnej rady pre zrniny IGC za prepravu obilnín a olejnín). Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača