Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Akú významnú úlohu zohrávajú medziplodiny?

Medzi poľnohospodármi sa čoraz častejšie diskutuje o medziplodinách. Za stúpajúcou popularitou sa skrýva viacero aspektov. Tým prvým je možnosť zvyšovania pôdnej úrodnosti a obsahu humusu v pôde pri súčasnom znižovaní oxidov uhlíka vo vzduchu. Tým druhým je tlak veľkej časti spoločnosti na poľnohospodárov, ktorým je často neprávom prisudzované, že sú tou hlavnou príčinou erózie, odtoku vody z krajiny, zníženia druhového zastúpenia živočíchov vrátane ich celkového počtu atď. Aj preto sa pestovanie medziplodín stalo súčasťou dotačnej politiky Európskej únie. 


Medziplodiny zdobia Slovensko, poľnohospodári ich pestujú stále častejšie

Na Slovensku za posledných 10 rokov výrazne vzrástol podiel poľnohospodárskych plôch, na ktorých sa pestujú takzvané medziplodiny. Sú to plochy, kde cieľom nie je len pestovanie za účelom zisku, ale majú pre pôdu akúsi regeneračnú funkciu. Je potrebné zdôrazniť, že poľnohospodárov k pestovaniu medziplodín vedie aj dotačná politika EÚ, keďže každý pestovateľ, ktorý obhospodaruje viac ako 10 ha poľnohospodárskej pôdy, má zo zákona povinnosť vyčleniť 5 % výmery a na nej uplatňovať postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Výška dotácie sa každým rokom mení, v roku 2021 predstavovala platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie 68,24 EUR/ha.

Význam medziplodín

Medziplodiny plnia celý rad funkcií, ktoré sú významné nielen pre poľnohospodárov a ich pôdu, ale aj pre susedné ekosystémy. Odoberaním dusičnanov z pôdy obmedzujú riziko kontaminácie podzemných vôd. Zatienením zlepšujú štruktúru pôdy, ktorá v prírode nikdy nie je dlhšiu dobu holá. Takto pokrytá pôda je chránená pred eróziou. Hustá pokrývka a konkurencia koreňov o vodu a živiny obmedzuje tiež rast burín a medziplodiny tak môžu zredukovať používanie herbicídov. Kvitnúce porasty medziplodín plnia aj estetickú funkciu v krajine a potešia všetkých chovateľov včiel. 

Úspešné založenie porastov medziplodín nie je jednoduchou disciplínou. Základom je včasný výsev už v júli, aby mali rastliny dostatok času na produkciu biomasy a mohli aj vykvitnúť. Dostatočné množstvo biomasy je významné pre vytvorenie rozsiahleho koreňového systému na zachytenie nitrátov a ďalších mobilných živín, na elimináciu erózie pôdy a najmä na obohatenie pôdy o organickú hmotu, ktorá jednak zvyšuje úrodnosť, ale tiež slúži ako zdroj energie pre pôdne organizmy, ktoré pôdu oživujú. Bôbovité rastliny dokážu pomocou baktérií na svojich koreňoch pútať vzdušný dusík a šetria tak následne náklady na nákup minerálnych dusíkatých hnojív, čím obmedzujú aj emisie skleníkových plynov. 

Facélia vratičolistá

                                                                           Facélia vratičolistá

Dobre zvolená a založená medziplodina môže súčasne plniť niekoľko funkcií:

•      zabrániť zaburineniu, t. j. predovšetkým zabrániť tvorbe rozmnožovacích orgánov burín;
•      biologicky pútať rozpustné živiny;
•      prerušiť rozmnožovanie chorôb a škodcov vhodne voleným druhom medziplodiny;
•      zabrániť vodnej erózii;
•      potlačiť škodlivý vplyv rastlín zo zberových strát predplodiny pre následné plodiny – klíčiace semená
       týchto plodín spravidla zaniknú a neuplatnia sa v následných plodinách;  
•      vytvoriť kvalitnú biomasu na kŕmne účely alebo na obohatenie organickej hmoty v pôde.

Výber medziplodín

Krok 1 – Než sa pustíte do výberu medziplodiny, položte si tieto otázky:

•      Aké druhy medziplodín sú vhodné pre vaše konkrétne podmienky?
•      Kedy a ako budete zakladať medziplodinu?
•      Kedy a ako budete medziplodinu likvidovať, zapravením alebo bez zapravenia do pôdy?

Krok 2 – Definujte si cieľ pestovania medziplodín:

•      Zvýšenie obsahu N v pôde alebo obmedzenie strát živín z pôdy (leguminózy fixujú vzdušný dusík, ostatné
       plodiny spotrebúvajú N z pôdy a recyklujú ho pre následnú plodinu).
•      Je potrebné, aby medziplodina zanechala veľké množstvo organických zvyškov.
•      Medziplodina bude slúžiť ako mulč na priame siatie hlavnej plodiny.
•      Obmedzenie erózie.
•      Zlepšenie fyzikálnych a chemických vlastností pôdy.
•      Boj s utužením pôdy (napr. ciroky, komonica lekárska, či reďkovky dokážu rozrušiť aj utužené vrstvy
       pôdy).
•      Potlačenie buriny (niektoré druhy rýchlym rastom konkurujú burine, zatiaľ čo iné dokážu inhibovať klíčenie
       semien burín).
•      Citlivosť k nízkym teplotám vs. termín siatia.
•      Hospodárenie s vlahou – prísušky, zamokrené pôdy.
•      Fytosanitárny efekt (raž, horčica a reďkev sú schopné potláčať výskyt háďatiek v pôde).

Vo väčšine prípadov medziplodinami chceme riešiť niekoľko úloh naraz a vždy máme na výber niekoľko možností. Neváhajte sa na nás obrátiť, pokiaľ potrebujete poradiť.


Medziplodiny ako krmoviny

V krmovinovej základni predstavujú medziplodiny doplnkový zdroj vo výrobe objemových krmív. Ich hlavný význam spočíva v predĺžení zeleného kŕmenia. Podľa termínu sejby sa delia na ozimné, letné a strniskové medziplodiny a jednoročné podsevy.

Ozimné medziplodiny využívajú na svoj rast a vývoj slnečné žiarenie a vegetačné podmienky jesenného a skorého jarného obdobia, preto sú spomedzi medziplodín najistejšie. Rozsah ich pestovania sa odvodzuje od potreby zeleného kŕmenia na jar po prvé kosby viacročných krmovín. Štruktúra medziplodín má umožňovať kontinuitu zeleného kŕmenia a súčasne má vytvárať dobré podmienky pre pestovanie následnej plodiny, ktorou je najčastejšie kukurica na siláž.

V našich podmienkach najskoršie zelené krmivo poskytujú kapustovité ozimné medziplodiny – repica olejnatá a kapusta repková pravá. Úrodu nadzemnej biomasy využiteľnú kosením (nad 10 t.ha-1) poskytujú v závislosti od priebehu poveternostných podmienok v nížinných oblastiach už v prvej polovici apríla, v zemiakovej výrobnej oblasti jeho koncom. Ich zber treba ukončiť do začiatku kvitnutia, kedy poskytujú úrodu 15 – 25 t.ha-1 zelenej hmoty. 

Obrázok 2: Porast horčice bielej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

                                                                             Repica olejnatá

Miešanky kapustovitých druhov s ražou sú v dôsledku konkurenčných vzťahov o 3 až 5 dní neskoršie a vhodne nadväzujú na zber čistých kapustovitých. Oproti nim majú o 4 – 5 % vyšší obsah sušiny, hmota sa lepšie zberá a dobytok ju ochotnejšie prijíma. V porovnaní s čistou ražou majú miešanky vyšší obsah bielkovín a minerálnych prvkov, hlavne fosforu, vápnika a horčíka.

Raž a jej miešanky s vikou ozimnou treba skŕmiť do začiatku klasenia raže, čo sa v našich nížinných oblastiach dosahuje koncom apríla až začiatkom mája. Oneskorenie zberu sprevádza prudké znižovanie stráviteľnosti a dobytok takýto krm len neochotne prijíma, až odmieta.

V štruktúre ozimných medziplodín sa pozitívne hodnotí tritikale ozimné. V zelenom páse kŕmenia vhodne nadväzuje na raž, ktorej sa úrodami vyrovnáva, v kvalite ju však prevyšuje. Má vyšší obsah N-látok a sacharidov, menej vlákniny a lignínu a pomalšie znižuje nutričnú hodnotu starnutím.

Letné medziplodiny sa pestujú po skôr zberaných plodinách, ako sú skoré zemiaky, jarné strukovinoobilné miešanky a podobne. Vyberajú sa do nich druhy s dlhšou vegetačnou dobou, ako kukurica, slnečnica, ciroky buď v čistých porastoch, alebo v miešankách so strukovinami. V zemiakovej výrobnej oblasti pri dostatku vlahy možno do letných medziplodín použiť niektoré druhy kapustovitých (repka) v kombinácii so strukovinami (bôb, peluška), slnečnicou alebo kukuricou. V závislosti od dĺžky vegetačnej doby a priebehu poveternostných podmienok poskytujú letné medziplodiny 25 – 35 t.ha-1 zelenej hmoty.

Strniskové medziplodiny majú pre svoj rast k dispozícii len veľmi krátku časť vegetačného obdobia, spravidla s deficitom atmosférických zrážok. Vyberajú sa do nich druhy a odrody s krátkou vegetačnou dobou, rýchlym rastom, lacnými, drobnými semenami, odolné voči suchu a nízkym jesenným teplotám. Týmto požiadavkám najlepšie vyhovuje facélia vratičolistá a rastliny z čeľade kapustovitých, ako sú kapusta repková pravá, kapusta sitinová, reďkev siata, repica olejnatá či horčica biela. 

Obrázok 3: Miešanka pohánky siatej, facélie vratičolistej a ďateliny plazivej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

                                                                          Mätonoh mnohokvetý

V zrážkovo deficitných oblastiach južného Slovenska bez závlahy poskytuje najistejšie úrody v rokoch pestovania horčica biela a reďkev siata. Pre zlepšenie chutnosti a príjmu dobytkom ich možno pestovať v kombinácii s kapustou repkovou pravou alebo repicou. Na zelené kŕmenie sa môžu zberať od úrody 10 t.ha-1 do začiatku kvitnutia, repicu a kapustu repkovú pravú do príchodu trvalejších mrazov. 

Úrody strniskových medziplodín v závislosti od priebehu poveternostných podmienok značne varírujú (5 – 30 t.ha-1 zelenej hmoty), v niektorých rokoch nemusia dať žiadnu úrodu. V kŕmnych bilanciách sa s nimi preto počíta len ako s rezervou.

Jednoročné podsevy ako medziplodiny majú význam predovšetkým v oblastiach s dostatkom atmosférických zrážok alebo v závlahách. Najvhodnejšími druhmi do podsevov sú mätonoh mnohokvetý a jednoročný, prípadne jeho miešanka s ďatelinou plazivou.

Čo dodať na záver?

V prvom rade prajeme všetkým bohaté úrody. A aby boli naozaj podľa vašich predstáv, vyberte si z pestrej ponuky našich hnojív, kde máme dlhodobo zastúpené aj prípravky do ekologického poľnohospodárstva. Hnojivá v sebe snúbia najnovšie vedecké a pestovateľské trendy, ako aj potreby meniacej sa klímy. O prípravkoch sa viac dočítate tu

Najnovšie články

Magazín

Delfan Plus – rýchla a účinná stimulácia rastlín so silným protistresovým účinkom

Delfan Plus – rýchla a účinná stimulácia rastlín so silným protistresovým účinkom

Aminokyseliny sú základnými stavebnými blokmi bielkovín a hrajú kľúčovú úlohu v živote rastlín. Tieto organické zlúčeniny tvorené dusíkom, uhlíkom, vodíkom a kyslíkom majú vplyv na rast, vývoj a metabolizmus rastlín. Pôsobia ako prekurzory hormónov, aktivujú sériu fyziologických procesov, ako je napríklad regulácia príjmu dusíka, vývoj koreňov ako aj metabolizmus antioxidantov. Nemenej dôležitý je ich vplyv pri reakcií rastlín na stresové podmienky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako stimulátory s obsahom aminokyselín ovplyvňujú rastliny. Čítať viac...

Listové hnojivá - ako si vybrať to najvhodnejšie?

Listové hnojivá - ako si vybrať to najvhodnejšie?

Aplikácia listových hnojív po hnojení pôdy je účinnou metódou na zvýšenie obsahu makro a mikroprvkov v rastlinách, čo pozitívne vplýva na ich rast a tvorbu úrody. Výskum v tejto oblasti prebiehal už od 19. storočia, kedy sa viacerým vedcom podarilo dokázať, že rastliny dokážu živiny prijímať aj cez listy. Ako vyzerá ponuka listových hnojív dnes, čo je ich základom a ako sa zorientovať pri ich výbere? Tieto otázky sa vám pokúsime priblížiť v nasledujúcom texte. Čítať viac...

Synergia antioxidantov a Omega-3 mastných kyselín – rovnováha ingrediencií pre zdravie a úžitkovosť zvierat

Synergia antioxidantov a Omega-3 mastných kyselín – rovnováha ingrediencií pre zdravie a úžitkovosť zvierat

Súčasná živočíšna výroba je nastavená na potreby vysokej produkcie, kde je dôležitá každá výhoda. Zavádzajú sa nové technológie, dbá sa na maximálnu efektivitu a účinok, zohľadňujúc všetky aspekty chovu vychádzajúce z najnovších poznatkov zoohygieny a výživy.  Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača