Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Možnosti zvyšovania úrod prostredníctvom aplikácie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín možno považovať za klasický prístup, ktorý však začína mať svoje úskalia. V neprospech tohto systému hrá ekologizácia poľnohospodárstva a vysoké ceny hnojív a pesticídov. V modernej agronómii sa však čoraz častejšie dostavajú do popredia sofistikované, niekedy nazývané aj „smart“ prístupy v oblasti podpory produkcie poľných plodín. Väčšinou sa jedná o listovú aplikáciu prípravkov, ktoré obsahujú látky so schopnosťou rýchlo sa zapojiť do metabolických procesov rastlín a pozitívne ovplyvniť kvitnutie, dozrievanie, zdravotný stav, ale aj hospodárenie rastliny s vodou. Jedným z takýchto prípravkov je aj Brotaverd®.

Brotaverd® patrí do skupiny prírodných stimulátorov, ktoré regulujú fyziologické procesy v rastlinách. Je to vysoko inovatívny prípravok, ktorý umožňuje pestovať vitálne rastliny a indukovať v nich prirodzenú rezistenciu proti bakteriálnym a hubovým chorobám. Jeho silnou stránkou je prítomnosť kyseliny lignosulfónovej (2,9 %), ktorá má schopnosť zosilniť cievne steny rastlín (obrázok 1). Takto zosilnená cievna stena dobre odoláva tlaku patogénov. Okrem toho obsahuje aj dôležité prvky ako meď (1,8 %), mangán (0,8 %) a zinok (0,5 %). Kyselina lignosulfónová, resp. molekuly humofolátu a polymerizované oligosacharidy, pôsobia ako katalyzátory týchto prvkov. Brotaverd® je možné aplikovať pri širokom spektre plodín postrekom na list v dávke 1 až 1,5 l.ha-1, no možná je aj aplikácia do pôdy v dávke 3 až 5 l.ha-1.

Ilustrácia: Princíp účinku prípravku Brotaverd®

Z testovania prípravku Brotaverd® v zahraničí sú známe napríklad nasledovné poznatky:

  • pozitívne účinky sú viditeľné už po prvej aplikácii pri širokom spektre plodín,
  • zvyšuje účinok fungicídneho ošetrenia,
  • podporuje stabilitu chlorofylu a syntézu lignínu, čím zvyšuje odolnosť obilnín proti poliehaniu,
  • pozitívne ovplyvňuje objemovú hmotnosť zrna obilnín,
  • podieľa sa na zvyšovaní listovej plochy rajčiakov,
  • dokáže zvýšiť úrodu šalátu o 10 %.

Viaceré vyššie uvedené trendy výsledkov zahraničných pokusov potvrdzujú aj výskumníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí v roku 2023 testovali vplyv prípravku Brotaverd® na vybrané produkčné ukazovatele pšenice tvrdej (tabuľka 1). Aplikácia bola realizovaná v rastovej fáze BBCH 55 s  dávkou prípravku Brotaverd® na úrovni 1 l.ha-1. V tankmixe bol aplikovaný aj insekticíd VAZTAK® PRO v dávke 0,2 l/ha-1.

VariantPočet rastlín (ks.m-2)Počet klasov (ks.m-2)Počet zŕn v klase (ks)HTZ (g)Úroda (t.ha-1)Objemová hmotnosť (g.l-1)
Kontrola3815152838,094,47812,21
Brotaverd®3525313141,854,94818,66

Tabuľka: Vplyv prípravku Brotaverd® na vybrané produkčné ukazovatele pšenice tvrdej

Na základe výsledkov poľného experimentu možno konštatovať, že prípravok Brotaverd® nemal zásadný vplyv na počet rastlín a počet klasov (ks.m-2). Rozdiel, ktorý bol pri parametri počet zŕn v klase (ks) zaznamenaný v prospech prípravku Brotaverd®, sa však už pravdepodobne podieľal na formovaní výslednej produkcie. V pokuse bolo v priemere zaznamenaných 29 ks zŕn v klase. Na kontrolnom variante to bolo 28 ks, a na variante s aplikáciou prípravku Brotaverd® rastliny v priemere vytvorili 31 ks zŕn v klase.

Obdobný trend sa prejavil aj pri ukazovateli HTZ (g). Najnižšia HTZ bola zaznamenaná na variante bez aplikácie prípravku Brotaverd® (38,09 g). Ošetrený variant dosiahol HTZ na úrovni 41,85 g. Priemer pokusu bol 39,97 g.

Dozrievajúci porast pšenice tvrdej po aplikácii prípravku Brotaverd® (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Obrázok: Dozrievajúci porast pšenice tvrdej po aplikácii prípravku Brotaverd® (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Čo sa týka úrody zrna, v priemere bola zaznamenaná na úrovni 4,71 t.ha-1. Na kontrolnom variante bola úroda zaznamenaná na úrovni 4,47 t.ha-1 a na variante ošetrenom prípravkom Brotaverd® bola dosiahnutá úroda 4,94 t.ha-1. Rozdiel medzi kontrolným variantom a variantom ošetreným prípravkom Brotaverd® predstavoval 0,47 t, čo činí nárast úrody o 10,51 %.

Rozdiely v prospech variantu ošetreného prípravkom Brotaverd® boli zaznamenané aj pri objemovej hmotnosti zrna (g.l-1). Na kontrolnom variante dosiahla objemová hmotnosť zrna 812,21 g.l-1 a na variante ošetrenom prípravkom Brotaverd® to bolo 818,66 g.l-1. Priemerná objemová hmotnosť bola zaznamenaná na úrovni 815,44 g.l-1.

Porovnanie ošetrených rastlín prípravkom Brotaverd® (vľavo) s kontrolou (vpravo) (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Obrázok: Porovnanie ošetrených rastlín prípravkom Brotaverd® (vľavo) s kontrolou (vpravo) (Foto: D. Ernst, SPU v Nitre)

Na záver možno konštatovať, že bol zaznamenaný pozitívny vplyv pôsobenia prípravku Brotaverd® na produkciu pšenice tvrdej. K zvýšeniu úrody došlo najmä prostredníctvom podpory úrodotvorných prvkov ako počet zŕn v klase a HTZ. Pozitívny efekt reflektuje aj kvalitatívny parameter objemová hmotnosť. Výsledky poľného pokusu potvrdili trendy pokusov realizovaných v Španielsku, Nemecku, či Francúzsku a naznačujú, že tento prípravok možno považovať za významný racionalizačný prvok technológie pestovania poľných plodín aj v agroekologických podmienkach Slovenska.

Viac informácií o tomto prípravku vám ochotne poskytne náš predajno-poradenský tím

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača