Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Naše riešenia pre lepší účinok chemického ošetrenia a znižovanie produkčných strát

S racionálnym hospodárením pri pestovaní plodín je úzko spojená efektívnosť využívania aplikovaných hnojív i pesticídov. Účelom aktuálneho príspevku je snaha zdôrazniť dôležitosť úpravy vody, ako nosného média, pri aplikácií herbicídov, fungicídov, insekticídov, listových hnojív aj rastových stimulátorov. 

V našom portfóliu už niekoľko sezón nájdete prípravok ISOTAC®, ktorý slúži ako korektor pH a tvrdosti vody a zároveň poskytuje vynikajúce zmáčavé účinky. Ďalším pomocníkom je prípravok SPREADER STICKER®, na báze organických živíc, ktorý nájde uplatnenie aj pri „lepení“ tvrdých pšeníc. Prípravok POLYFIX (lepidlo na repky) už niekoľko sezón pomáha pri znižovaní predzberových a zberových strát repky. V neposlednom rade vám dávame do pozornosti prípravok ECO CLEAN, ktorý dokonale prečistí vaše postrekovače a zabráni nechcenej kontaminácii postrekových zmesí rezíduami pesticídov, ktoré aj bez vizuálneho prejavu dokážu redukovať značnú časť potenciálnych úrod.

ISOTAC®

Upraviť pH a znížiť tvrdosť vody je prvým a veľmi dôležitým krokom pre efektívny účinok chemického postreku. Vysoké pH vody spôsobuje rozklad účinných látok.

Ideálna hodnota pH sa pri jednotlivých prípravkoch líši napr. účinná látka glyfosát vyžaduje hodnotu pH okolo 4,5, listové hnojivá a stimulátory približne 6 – 6,5. Tvrdosť vody výrazne ovplyvňuje správne „fungovanie“ účinných látok, pretože ak je voda tvrdá (obsahuje rozpustené katióny Ca2+, Mg2+) dochádza ku vzniku neaktívnych komplexov a tým pádom sa znižuje účinok postreku. Z tohto dôvodu sa aplikuje ISOTAC® do tank-mixu ako prvý. Samozrejmosťou sú jeho výborné zmáčame účinky, lepšia penetrácia postrekovej zmesi do rastliny ako aj zvyšovanie homogenity tank-mixu.

Demonštratívna aplikácia čistej vody na list (vľavo) a aplikácia vody ošetrenej prípravkom ISOTAC®.

SPREADER STICKER®

Prípravok SPREADER STICKER® je zmáčadlo založené na prírodných živiciach. Jeho špecifické zloženie umožňuje dávkovanie už od koncentrácie 0,05 % (t.j. 0,5 dcl. na 100 l vody). 

Výhody jeho použitia:

  • zníženie miery úletu a zaistenie väčšieho dopadu na cieľ;
  • zníženie miery odparu – menšie kvapôčky sa môžu pred ich dopadom na cieľ vypariť, logicky to znamená, že čím menej mikro-kvapôčok postrek obsahuje, tým nižšia bude volatilita účinku postreku.

SPREADER STICKER® zabezpečí, že postreková zmes sa pri aplikácii na porast neodrazí a nespadne na pôdu, ale priľne na listy rastlín. Viac postreku tak skončí na listoch porastu a nie na pôde.
S týmto súvisí aj zníženie povrchového napätia kvapôčok postrekovej zmesi. Povrchové napätie vody je v priemere 70 – 72 dynov, ale po pridaní SPREADAER STICKERu sa toto zníži na 32-35 dynov.

Základnou zložkou prípravku SPREADER STICKER® sú organické živice.

Významnou funkciou prípravku SPREADER STICKER® je jeho schopnosť znižovať mieru zmývania postreku. Táto schopnosť predlžuje účinok kontaktných pesticídov a v prípade zrážok ich chráni proti výraznému zmytiu až do úhrnu 30 mm. SPREADER STICKER® nielenže zabezpečí dokonalejšie priľnutie kontaktného fungicídu na listy, ale takisto zníži jeho mieru zmytia zrážkami, čím samozrejme zvýši celkový́ účinok postreku.

SPREADER STICKER® je zmáčalo ideálne na použitie s kontaktnými fungicídmi a insekticídmi a to z dôvodu lepšieho pokrytia listovej plochy/klasov, vyššej odolnosti voči vplyvu zrážok a technicky účinnejšiemu postreku.

Vo viacerých pokusoch sa preukázalo, že po pridaní prípravku SPREADER STICKER® do tank-mixu priľne väčšina postrekovej zmesi na rastliny a na pôdu prepadne iba minimum.

Účinky terpénov

Vďaka svojmu zloženiu (terpény obsiahnuté v živiciach), je SPREADER STICKER® zaujímavý́ aj na použitie s insekticídmi: terpény vytvárajú na povrchu rastlín jemný́ film, čím zvyšujú účinok a predlžujú pôsobenie insekticídneho ošetrenia.

POLYFIX 

Je to náš dobre overený prípravok na báze polyvinylalkoholu, určený na „lepenie“ šešúľ repky, na ktorých sa po aplikácií vytvorí ochranný film. Účelom aplikácie je zvýšiť elasticitu a pevnosť šešúľ a zabrániť ich praskaniu. POLYFIX umožňuje využiť plný úrodotvorný potenciál repky a redukuje prenikanie atmosférickej a zrážkovej vlhkosti.

Napriek snahám šľachtiteľských firiem býva pukanie šešúľ stále častým javom. K výmrvu môže dochádzať aj pri samotnom zbere mechanizmami.

ECO CLEAN 

ECO CLEAN je viacúčelový́ prípravok, ktorý nielen účinne čistí vnútro postrekovacích systémov, ale aj odstraňuje nečistoty a mastnotu z vonkajších povrchov farmárskych mechanizmov, traktorov, nákladných vozidiel, návesov a pod.

Prípravok ECO CLEAN odstraňuje reziduálnu sulfonylmočovinu a ďalšie zvyšky aktívnych zložiek pesticídov (vrátane prípravkov na báze olejov), ktoré ostávajú vo vnútri a na povrchu postrekovačov (zásobníky, čerpadlá, ramená, trysky atď.).

Aj malé množstvá rezíduí pesticídov, dokážu spôsobiť významné straty úrod.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača