Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Pôdu môžeme definovať ako rôznorodú zmes látok skladajúcu sa z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Medzi základné úlohy zdravej pôdy patrí: umožnenie rastu plodín zabezpečujúcich potravinové zdroje, regulácia vody v hydrologickom systéme krajiny, recyklácia odumretých tiel rastlín a živočíchov a poskytovanie prostredia pre živé organizmy.


Za jednu z najdôležitejších vlastností pôdy môžeme považovať pôdnu úrodnosť. Tá je z agronomického hľadiska definovaná ako schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré vedia uspokojiť ich požiadavky na vodu a živiny počas celého vegetačného obdobia, a tak zabezpečiť ich úrodu v požadovanej kvantite a kvalite.

Únava pôdy

Je známe, že úrodnosť pôd viacerých krajín Európy klesá. Príčinou je pôdna únava, ktorou trpí pravdepodobne až 25 % poľnohospodárskej pôdy. Je definovaná ako „chorobný stav pôdy“, ku ktorému dochádza po viacročnom po sebe nasledujúcom pestovaní plodiny na tom istom mieste. To vedie k jednostrannému odčerpávaniu živín, narušeniu štruktúry pôdy, jej nadmernému utlačeniu, nedostatku organickej hmoty a humusu, rozvoju škodlivých mikroorganizmov, zvýšenému výskytu burín a škodcov či k zmene pôdnej reakcie.

Ako podporiť zdravie pôdy?

Snahou každého pestovateľa by mala byť realizácia opatrení, ktoré vedú k zvyšovaniu pôdnej úrodnosti a eliminácii pôdnej únavy. Za vhodné opatrenia možno považovať:

1. Predchádzanie utlačeniu pôdy

Utlačenie pôdy je najnebezpečnejší jav vo vývoji úrodnosti na intenzívne obrábaných pôdach. Často je označované ako „tichý zabijak“ pôdnej úrodnosti a môže zapríčiniť zníženie úrod o 10 až 30 %. Najčastejšie vzniká pri obrábaní ťažkej pôdy, nesprávnom hustení pneumatík poľnohospodárskych strojov, obrábaní pôdy v nevhodnom vlhkostnom stave, vytváraním tzv. „podorničnej podlahy“ pri opakovanej konvenčnej orbe a pri znižovaní obsahu organickej hmoty v pôde.

Z hľadiska zdravia pôdy je utlačenie nežiaduce, pretože nepriaznivo ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Taktiež potláča efektívnosť využitia živín z nej, vsakovanie vody, znižuje pórovitosť pôdy, narúša jej vzdušný a energetický režim, brzdí aktivitu koreňov, redukuje tvorbu baktérií pútajúcich vzdušný dusík a podporuje rozvoj chorôb a škodcov. 

Základnými opatreniami na elimináciu utlačenia pôdy sú správne striedanie plodín, systematické obmieňanie hĺbky orby, zapracovanie maštaľného hnoja a slamy do pôdy, pestovanie medziplodín na zelené hnojenie, úprava tlaku v pneumatikách poľnohospodárskych strojov či využitie ich pásového spôsobu pohybu.

2. Správne striedanie plodín

Za elementárne komponenty osevných postupov môžeme vo vzťahu ku kolobehu uhlíka považovať neutrálne plodiny a plodiny zo skupiny zdrojov a spotrebiteľov. Za neutrálne plodiny sa najčastejšie považujú hustosiate obilniny. Typickými dodávateľmi uhlíka v osevných postupoch sú viacročné krmoviny, ako napr. lucerna siata, ďatelina lúčna a ich miešanky. Za spotrebiteľov uhlíka sa najčastejšie považujú širokoriadkové plodiny, ako napr. repa cukrová, kukurica siata či slnečnica ročná, alebo plodiny s úzkymi riadkami, avšak náročné na živiny, ako napr. kapusta repková pravá.

Cieľom každého pestovateľa by malo byť zabezpečenie elementárnej rotácie komponentov osevného postupu (obrázok 1). Tá je typická tým, že celková bilancia uhlíka medzi zdrojmi a spotrebiteľmi v osevnom postupe je v rovnovážnom stave.

Obrázok 1: Elementárna rotácia komponentov osevného postupu (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

Obrázok 1: Elementárna rotácia komponentov osevného postupu (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

3. Pestovanie medziplodín na zelené hnojenie

Vhodnou alternatívou k aplikácii maštaľného hnoja, ktorá zvyšuje pôdnu úrodnosť, môže byť pestovanie medziplodín. Medziplodiny sa pestujú medzi dvomi po sebe nasledujúcimi hlavnými plodinami. Ich výhodami sú podpora biologického života v pôde, zvyšovanie obsahu humusu v nej, zlepšovanie jej štruktúrnych vlastností, zvyšovanie jej schopnosti zadržiavať vodu, pútanie vzdušného dusíka, sprístupňovanie živín hlavným plodinám, zabraňovanie vyplavovaniu dusíka z pôdy, potláčanie burín a ochrana pred eróziou. Za najobľúbenejšie druhy medziplodín možno v súčasnosti považovať napr. horčicu bielu (obrázok 2), hrach siaty kŕmny – pelušku, pohánku siatu či facéliu vratičolistú a ich miešanky (obrázok 3).

Obrázok 2: Porast horčice bielej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)


Obrázok 2: Porast horčice bielej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

Medziplodiny môžeme vysievať ako ozimné, vymŕzajúce, jarné, letné či ako podsevy. V prípade zakladania miešaniek medziplodín je veľmi dôležité, aby boli rastlinné druhy nakombinované správne. Dôležité je to najmä z hľadiska pomeru C : N v pôde, ktorý by nemal byť široký (ideálne napr. 18 : 1). Pre rastlinnú fytomasu je charakteristické, že má široký pomer C : N (80 : 1). Tým pádom mikroorganizmy, ktoré túto organickú hmotu rozkladajú, siahnu po dusíku nachádzajúcom sa v pôde, čím ho odoberajú rastlinám. Preto je dôležité, aby sa v miešankách nachádzali strukoviny, ktoré pútajú dusík zo vzduchu a dodávajú ho do pôdy.

Obrázok 3: Miešanka pohánky siatej, facélie vratičolistej a ďateliny plazivej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)


Obrázok 3: Miešanka pohánky siatej, facélie vratičolistej a ďateliny plazivej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

4. Využívanie pôdnych kondicionérov

Vhodným spôsobom podpory zdravia pôdy a zvyšovania obsahu humusu môže byť aj aplikácia pôdnych kondicionérov na báze humátov. Významným je napr. humofolát BEST STARTER MAXIMUM C+, ktorý podporuje rozvoj užitočných pôdnych mikroorganizmov, znižuje mieru utlačenia pôdy a zvyšuje jej schopnosť pútať vodu. Unaveným pôdam, na ktorých nedochádza k správnemu striedaniu plodín, dodáva novú energiu, čím napomáha dosahovať zvýšenie úrodnosti a vytvára priaznivé podmienky pre rast rastlín.

Známe sú aj pozitívne účinky humátového prípravku BIOSTRONG, ktorý pri aplikácii zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a zvyšuje úrodnosť pôd vyčerpaných monokultúrnym pestovaním. Prípravok sa osvedčil aj pri pestovaní sóje, kedy je potrebné vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj pôdnych baktérií, pomocou ktorých sója púta vzdušný dusík.

Slovo na záver

Pôda je prírodným zdrojom, ktorý sa nedá nahradiť, a pre človeka má nezastupiteľný význam. Centimeter ornice vzniká približne 100 rokov. Preto by sme k pôde mali pristupovať s rešpektom a úctou, v zmysle starého indiánskeho príslovia: „Pôdu sme nezdedili po svojich predkoch, ale požičali sme si ju od našich detí.“

Najnovšie články

Magazín

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Tuk vo všeobecnosti netvorí veľkú časť kŕmnej dávky prežúvavcov, ale celosvetovo sa vo veľkých objemoch používa ako prostriedok na zvýšenie energetickej hustoty kŕmnej dávky a na zvýšenie obsahu mliečneho tuku. Aké sú však jednotlivé druhy tukov, ktoré možno skrmovať a ako ovplyvňujú prostredie bachora? Aby sme na tieto otázky mohli odpovedať, musíme najskôr pochopiť, čo tuk je a z čoho sa tuk alebo lipid skladá. 
Čítať viac...

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Súčasná neľahká ekonomická situácia v produkcii mlieka, núti chovateľov maximalizovať produkciu, za najnižších možných nákladov. Na to je potrebné, čo možno najviac, využívať genetický potenciál svojich zvierat (základného výrobného prostriedku), ktorý je na omnoho vyššej úrovni, ako sú bežne dosahované parametre úžitkovosti v našich chovoch.
Čítať viac...

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Každý deň sa v normálnom metabolizme vo všetkých bunkách tela vedie „epický boj“. Počas normálneho bunkového dýchania vznikajú pri tvorbe energie z potravy voľné radikály. Voľné radikály sú atómy alebo molekuly, ktoré obsahujú jeden alebo viac nepárových elektrónov. Elektróny bežne existujú v pároch, toto je stabilná situácia. Nespárovaný elektrón je pre molekulu alebo atóm nežiadúcou vlastnosťou, pretože je vysoko nestabilný, čo ho robí reaktívnym. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača