Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Prečo je zdravie pôdy kľúčové?

Pôdu môžeme definovať ako rôznorodú zmes látok skladajúcu sa z tuhej, kvapalnej a plynnej fázy. Medzi základné úlohy zdravej pôdy patrí: umožnenie rastu plodín zabezpečujúcich potravinové zdroje, regulácia vody v hydrologickom systéme krajiny, recyklácia odumretých tiel rastlín a živočíchov a poskytovanie prostredia pre živé organizmy.


Za jednu z najdôležitejších vlastností pôdy môžeme považovať pôdnu úrodnosť. Tá je z agronomického hľadiska definovaná ako schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, ktoré vedia uspokojiť ich požiadavky na vodu a živiny počas celého vegetačného obdobia, a tak zabezpečiť ich úrodu v požadovanej kvantite a kvalite.

Únava pôdy

Je známe, že úrodnosť pôd viacerých krajín Európy klesá. Príčinou je pôdna únava, ktorou trpí pravdepodobne až 25 % poľnohospodárskej pôdy. Je definovaná ako „chorobný stav pôdy“, ku ktorému dochádza po viacročnom po sebe nasledujúcom pestovaní plodiny na tom istom mieste. To vedie k jednostrannému odčerpávaniu živín, narušeniu štruktúry pôdy, jej nadmernému utlačeniu, nedostatku organickej hmoty a humusu, rozvoju škodlivých mikroorganizmov, zvýšenému výskytu burín a škodcov či k zmene pôdnej reakcie.

Ako podporiť zdravie pôdy?

Snahou každého pestovateľa by mala byť realizácia opatrení, ktoré vedú k zvyšovaniu pôdnej úrodnosti a eliminácii pôdnej únavy. Za vhodné opatrenia možno považovať:

1. Predchádzanie utlačeniu pôdy

Utlačenie pôdy je najnebezpečnejší jav vo vývoji úrodnosti na intenzívne obrábaných pôdach. Často je označované ako „tichý zabijak“ pôdnej úrodnosti a môže zapríčiniť zníženie úrod o 10 až 30 %. Najčastejšie vzniká pri obrábaní ťažkej pôdy, nesprávnom hustení pneumatík poľnohospodárskych strojov, obrábaní pôdy v nevhodnom vlhkostnom stave, vytváraním tzv. „podorničnej podlahy“ pri opakovanej konvenčnej orbe a pri znižovaní obsahu organickej hmoty v pôde.

Z hľadiska zdravia pôdy je utlačenie nežiaduce, pretože nepriaznivo ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Taktiež potláča efektívnosť využitia živín z nej, vsakovanie vody, znižuje pórovitosť pôdy, narúša jej vzdušný a energetický režim, brzdí aktivitu koreňov, redukuje tvorbu baktérií pútajúcich vzdušný dusík a podporuje rozvoj chorôb a škodcov. 

Základnými opatreniami na elimináciu utlačenia pôdy sú správne striedanie plodín, systematické obmieňanie hĺbky orby, zapracovanie maštaľného hnoja a slamy do pôdy, pestovanie medziplodín na zelené hnojenie, úprava tlaku v pneumatikách poľnohospodárskych strojov či využitie ich pásového spôsobu pohybu.

2. Správne striedanie plodín

Za elementárne komponenty osevných postupov môžeme vo vzťahu ku kolobehu uhlíka považovať neutrálne plodiny a plodiny zo skupiny zdrojov a spotrebiteľov. Za neutrálne plodiny sa najčastejšie považujú hustosiate obilniny. Typickými dodávateľmi uhlíka v osevných postupoch sú viacročné krmoviny, ako napr. lucerna siata, ďatelina lúčna a ich miešanky. Za spotrebiteľov uhlíka sa najčastejšie považujú širokoriadkové plodiny, ako napr. repa cukrová, kukurica siata či slnečnica ročná, alebo plodiny s úzkymi riadkami, avšak náročné na živiny, ako napr. kapusta repková pravá.

Cieľom každého pestovateľa by malo byť zabezpečenie elementárnej rotácie komponentov osevného postupu (obrázok 1). Tá je typická tým, že celková bilancia uhlíka medzi zdrojmi a spotrebiteľmi v osevnom postupe je v rovnovážnom stave.

Obrázok 1: Elementárna rotácia komponentov osevného postupu (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

Obrázok 1: Elementárna rotácia komponentov osevného postupu (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

3. Pestovanie medziplodín na zelené hnojenie

Vhodnou alternatívou k aplikácii maštaľného hnoja, ktorá zvyšuje pôdnu úrodnosť, môže byť pestovanie medziplodín. Medziplodiny sa pestujú medzi dvomi po sebe nasledujúcimi hlavnými plodinami. Ich výhodami sú podpora biologického života v pôde, zvyšovanie obsahu humusu v nej, zlepšovanie jej štruktúrnych vlastností, zvyšovanie jej schopnosti zadržiavať vodu, pútanie vzdušného dusíka, sprístupňovanie živín hlavným plodinám, zabraňovanie vyplavovaniu dusíka z pôdy, potláčanie burín a ochrana pred eróziou. Za najobľúbenejšie druhy medziplodín možno v súčasnosti považovať napr. horčicu bielu (obrázok 2), hrach siaty kŕmny – pelušku, pohánku siatu či facéliu vratičolistú a ich miešanky (obrázok 3).

Obrázok 2: Porast horčice bielej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)


Obrázok 2: Porast horčice bielej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

Medziplodiny môžeme vysievať ako ozimné, vymŕzajúce, jarné, letné či ako podsevy. V prípade zakladania miešaniek medziplodín je veľmi dôležité, aby boli rastlinné druhy nakombinované správne. Dôležité je to najmä z hľadiska pomeru C : N v pôde, ktorý by nemal byť široký (ideálne napr. 18 : 1). Pre rastlinnú fytomasu je charakteristické, že má široký pomer C : N (80 : 1). Tým pádom mikroorganizmy, ktoré túto organickú hmotu rozkladajú, siahnu po dusíku nachádzajúcom sa v pôde, čím ho odoberajú rastlinám. Preto je dôležité, aby sa v miešankách nachádzali strukoviny, ktoré pútajú dusík zo vzduchu a dodávajú ho do pôdy.

Obrázok 3: Miešanka pohánky siatej, facélie vratičolistej a ďateliny plazivej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)


Obrázok 3: Miešanka pohánky siatej, facélie vratičolistej a ďateliny plazivej krátko pred zaoraním na jesenné zelené hnojenie (zdroj: D. Ernst, SPU v Nitre)

4. Využívanie pôdnych kondicionérov

Vhodným spôsobom podpory zdravia pôdy a zvyšovania obsahu humusu môže byť aj aplikácia pôdnych kondicionérov na báze humátov. Významným je napr. humofolát BEST STARTER MAXIMUM C+, ktorý podporuje rozvoj užitočných pôdnych mikroorganizmov, znižuje mieru utlačenia pôdy a zvyšuje jej schopnosť pútať vodu. Unaveným pôdam, na ktorých nedochádza k správnemu striedaniu plodín, dodáva novú energiu, čím napomáha dosahovať zvýšenie úrodnosti a vytvára priaznivé podmienky pre rast rastlín.

Známe sú aj pozitívne účinky humátového prípravku BIOSTRONG, ktorý pri aplikácii zlepšuje fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy a zvyšuje úrodnosť pôd vyčerpaných monokultúrnym pestovaním. Prípravok sa osvedčil aj pri pestovaní sóje, kedy je potrebné vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj pôdnych baktérií, pomocou ktorých sója púta vzdušný dusík.

Slovo na záver

Pôda je prírodným zdrojom, ktorý sa nedá nahradiť, a pre človeka má nezastupiteľný význam. Centimeter ornice vzniká približne 100 rokov. Preto by sme k pôde mali pristupovať s rešpektom a úctou, v zmysle starého indiánskeho príslovia: „Pôdu sme nezdedili po svojich predkoch, ale požičali sme si ju od našich detí.“

Najnovšie články

Magazín

Význam sofistikovaných zmáčadiel a pomocných prípravkov v chemickej ochrane porastov

Význam sofistikovaných zmáčadiel a pomocných prípravkov v chemickej ochrane porastov

Úspešné zvládnutie manažmentu pestovania poľných plodín je predpokladom dosiahnutia úrod v požadovanom množstve a vysokej kvalite. Medzi jeho najvýznamnejšie pracovné operácie patrí chemická ochrana porastov proti škodlivým činiteľom. Budúcu úrodu ovplyvňujú v najväčšej miere buriny, hubovité choroby a živočíšne škodce. Čítať viac...

Aplikátory silážnych konzervantov, ktoré šetria čas a peniaze

Aplikátory silážnych konzervantov, ktoré šetria čas a peniaze

Spoločnosť PIONEER, ktorá je dnes súčasťou spoločnosti CORTEVA Agriscience, je jedným z najväčších výrobcov silážnych aditív na svete. Neoddeliteľnou súčasťou výrobného programu konzervantov PIONEER vždy bol a je vývoj vlastných, originálnych aplikátorov. Mnohí z vás si určite pamätajú legendárny aplikátor Gandy, ktorý sa v niektorých krajinách dodnes používa na aplikáciu granulovaných konzervantov. Po ňom nasledovali veľmi populárne systémy APPLI - Pro, APPLI - Pro ULV a APPLI-Pro SLV. Súčasné aplikátory APPLI - Pro C500 a APPLI - Pro EZ sú teda už piatou generáciou týchto systémov firmy PIONEER. Čítať viac...

Konzervanty PIONEER Fiber Technology pre lepšiu stráviteľnosť siláží

Konzervanty PIONEER Fiber Technology pre lepšiu stráviteľnosť siláží

Cieľom silážovania je zakonzervovať zozbierané krmivo tak, aby sme minimalizovali straty živín pôvodnej hmoty v priebehu fermentácie i následného skrmovania. Najefektívnejším spôsobom konzervácie je použitie biologických silážnych aditív - inokulantov. Inokulanty sú kombináciou cielene selektovaných bakteriálnych kmeňov, ktoré podporujú fermentáciu silážovanej hmoty, prípadne zaisťujú aeróbnu stabilitu a zvyšujú kvalitu výslednej siláže. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača