Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Význam sofistikovaných zmáčadiel a pomocných prípravkov v chemickej ochrane porastov

Úspešné zvládnutie manažmentu pestovania poľných plodín je predpokladom dosiahnutia úrod v požadovanom množstve a vysokej kvalite. Medzi jeho najvýznamnejšie pracovné operácie patrí chemická ochrana porastov proti škodlivým činiteľom. Budúcu úrodu ovplyvňujú v najväčšej miere buriny, hubovité choroby a živočíšne škodce.

Chemická ochrana je dôležitá

Ochrana rastlín proti burinám patrí v súčasnosti k neoddeliteľnej súčasti pestovateľského systému väčšiny poľných plodín. Buriny majú silný produkčný potenciál a ak ich na poliach neutlmíme včas, dokážu sa podpísať na redukcii úrod na úrovni 30 – 40 %. Je to najmä z dôvodu, že kultúrnym rastlinám odoberajú živiny, zaberajú im životný priestor, zatieňujú ich a veľa ich je aj hostiteľmi chorôb a škodcov. Mnohé účinné látky herbicídov sú citlivé na hodnotu pH postrekovej kvapaliny. Nevhodné pH znižuje účinnosť postreku.

Fungicídmi možno v porastoch poľných plodín efektívne potláčať hubovité choroby, ktoré oslabujú ich imunitný systém. Napadnuté rastliny majú zníženú schopnosť prijímať živiny z pôdneho roztoku. Mnohé choroby vytvárajú na listoch rastlín rôzne škvrny a povlaky, čím znižujú intenzitu fotosyntézy. To vedie k významným stratám na úrodách. Ak sa choroba rozvinie, zasiahnuté bývajú v neskorších fázach aj plody, ktoré môžu obsahovať pre človeka veľmi nebezpečné toxické produkty metabolizmu húb – mykotoxíny.

Nemenej významnou je chemická ochrana poľných plodín proti živočíšnym škodcom. Zásadný problém predstavuje najmä hmyz, ktorý však môžeme regulovať insekticídmi. Hmyz na rastlinách spôsobuje poškodenie vo forme cicania štiav a požierania listov a stoniek, čo vedie k oslabovaniu rastlín, zmenšovaniu listovej plochy a poklesu intenzity fotosyntézy. Navyše, vzniknuté rany na listoch môžu byť vstupnou bránou pre sekundárnu infekciu mnohými chorobami.

Pri ošetrovaní plodín sú pre efektivitu postreku mimoriadne dôležité tieto aspekty: 

Klimatické/klíma (vysoká teplota, sucho, vlhko, chlad, veternosť) 

Voda (jej pH, tvrdosť, objem)

Správne zvolený typ trysiek

Ošetrovaná plodina (druh, veľkosť, vývojové štádium) 

Počas vegetačného obdobia nie sú častokrát ideálne podmienky na ošetrovanie plodín. Niektoré operácie sú neodkladné – a aj v tomto prípade dokážu byť adjuvanty nápomocné. 

Aby boli investície do „drahej“ chémie maximálne využité, pomôžu správne zvolené zmáčadlá – adjuvanty. Správne zvolený typ zmáčadla dokáže pomôcť pri zvlhčení povrchu, penetrácii, úprave tvrdosti a pH vody, ako aj znížiť odlet drobných kvapiek. Iný typ zmáčadla si vyžadujú kontaktné a iný systémové prípravky. 

Ako podporiť účinok prípravkov na ochranu rastlín?

Zvyšovanie účinku chemických prípravkov na ochranu rastlín možno docieliť využitím sofistikovaných zmáčadiel, ktoré sa postupne stávajú súčasťou moderného pestovania poľných plodín. Adjuvanty znižujú (minimalizujú) vplyv limitujúcich faktorov pri používaní fytosanitárnych prípravkov. Umožňujú aplikáciu herbicídov, fungicídov či insekticídov pri ich minimálnych dávkach. A dokonca umožňujú aj znižovanie objemu aplikačnej vody v tank-mixe zo štandardných 200 – 250 l/ha až na 100 – 120 l/ha. Uvedené prináša celý rad ekonomických, ale i ekologických benefitov, ako napríklad šetrenie finančných prostriedkov pri nákupe prípravkov na ochranu rastlín, zachovávanie prírodných zdrojov či znižovanie prejazdov traktorov na poliach, s čím súvisí obmedzovanie utlačenia pôdy a šetrenie nafty.

Pri ochrane porastov poľných plodín možno za (viacúčelové) významné zmáčadlo považovať prípravok ISOTAC®, ktorý zvyšuje účinok pesticídov a podporuje prienik účinných látok do listov rastlín. Prípravok napomáha k dokonalému rozptylu a čo najlepšiemu priľnutiu postrekovej kvapaliny na liste. Zvyšuje homogenitu postreku. Okrem toho upravuje pH postrekovej kvapaliny, čím výrazne predlžuje jej stabilitu a trvanlivosť, čo je pri ošetrovaní porastov počas teplých jarných a letných dní veľmi dôležité. Na úpravu pH sa často zabúda, hoci tento parameter výrazne ovplyvňuje účinok postreku. Ak je pH roztoku v tank-mixe vysoké, dochádza k hydrolýze a rozkladu účinných látok. Ak je voda tvrdá (má vysoký obsah katiónov), dochádza k tvorbe inaktívnych komplexov s účinnými látkami, čím sa znižuje účinnosť postreku. Pri aplikačnej dávke vody 200 l/ha postačuje dávka prípravku ISOTAC® na úrovni 0,15 – 0,20 l/ha. ISOTAC® je ideálny adjuvant pre použitie so systémovými prípravkami. 

Medzi sofistikované zmáčadlá patrí aj prípravok DROP TEK®. Jeho prednosťou je schopnosť zabezpečovať rovnomernú distribúciu postrekovej kvapaliny na liste bez ohľadu na to, či ide o hladké listy repy cukrovej, ochlpené listy slnečnice ročnej či listy repky olejnej pokryté voskovou vrstvičkou. Ochlpené a voskové listy často zabraňujú dokonalému rozptylu postrekovej kvapaliny, čo sa na povrchu listu prejavuje vytváraním veľkých kvapiek. Toto pri využití prípravku DROP TEK® nehrozí. Vhodné je ho aplikovať spolu s herbicídmi alebo insekticídmi na úrovni od 0,1 l/ha pri aplikačnej dávke vody 200 l/ha. Je výborným pomocníkom aj pri aplikácii pôdnych herbicídov. 

Riziko zmytia aplikovanej postrekovej kvapaliny dažďom dokáže eliminovať vysoko účinné a univerzálne zmáčadlo SPREADER STICKER®, ktoré na povrchoch listov rastlín vytvára ochranný film fixujúci účinné látky pesticídov. K znižovaniu účinku prípravkov na ochranu rastlín bez využitia zmáčadla neprispieva len dažďová voda, ale i vietor, ktorý dokáže nepriľnuté častice postrekovej kvapaliny po odparení vody odfúknuť.

Vysoká koncentrácia prípravku SPREADER STICKER® umožňuje znížiť jeho dávkovanie na úroveň iba 0,05 l/ha pri aplikačnej dávke vody 100 l/ha. Ak používate kontaktné prípravky, siahnite po prípravku SPREADER STICKER.

Na záver nezabúdať na dôkladné čistenie postrekovačov

Aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín na poli práca nekončí. Mimoriadne dôležité je čistenie postrekovačov, pretože aj zdanlivo zanedbateľné množstvo zvyškovej postrekovej kvapaliny spôsobuje škody na následne ošetrovaných porastoch. Poškodenia sa však nemusia prejaviť vizuálne, narušené bývajú viaceré enzymatické procesy rastlín a priebeh fotosyntézy, čo sa významne podpisuje pod kvantitu a kvalitu finálnej úrody.

Vyhnúť sa tomu môžeme čistením postrekovačov biologickým čistiacim roztokom ECOCLEAN. Jeho zloženie bolo navrhnuté tak, aby odstraňoval zvyškové účinné látky herbicídov a zvyšky aktívnych zložiek fungicídov a insekticídov na báze olejov, ktoré sa zachytávajú v nádržiach, čerpadlách, ramenách či dýzach postrekovačov. Vysoký čistiaci a odmasťovací účinok prípravku ECOCLEAN na vnútorné časti postrekovača možno očakávať pri dávkovaní 0,5 l na 100 l vody. Pri čistení vonkajších častí postrekovača sa odporúča dávkovanie 0,5 l na 10 l vody.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača