Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Služba, ktorá pomáha zvýšiť kvalitu siláží

Neuplynie veľa času a v nižšie položených oblastiach sa začne zber kukurice na siláž. Jedným z najdôležitejších rozhodnutí pri výrobe siláže je stanovenie správneho termínu zberu. Ten ovplyvňuje nielen technológiu silážovania a priebeh fermentácie, ale má zásadný vplyv na nutričnú hodnotu budúcej siláže a následne aj jej produkčnú účinnosť. Načasovaním a realizáciou zberu silážnej kukurice sa dá mnohé vylepšiť, ale taktiež takmer všetko pokaziť.

„Silážna zrelosť“ 

Za normálnych podmienok kukurica dozrieva do silážnej zrelosti za 35 až 45 dní po vytvorení prvých blizien. Sušina celej rastliny vtedy dosahuje zhruba 30 %. Zrelosť kukurice je možné odhadnúť pomocou mliečnej (škrobovej) línie zrna. Táto línia oddeľuje mäkkú časť zrna od tvrdšej, vyplnenej škrobom. Tvorí tak predel medzi tmavšou a svetlou časťou zrna. Línia postupuje od vonkajšieho konca zrna smerom ku špičke priliehajúcej k vretenu tak, ako zrno postupne dozrieva a vysychá. Pokiaľ dosiahne mliečna línia až k vretenu, objaví sa na špičke zrna čierna bodka. Silážovať by sme mali vo fáze, kedy je mliečna línia medzi polovicou a dvoma tretinami zrna a sušina celej rastliny sa pohybuje v rozmedzí 32 až 35 %. 

Optimálny termín silážovania ovplyvňuje nutričnú hodnotu siláže

Prax však ukazuje, že je výhodnejšie silážovať kukuricu v neskoršej fáze zrelosti, teda v rozmedzí sušiny celej rastliny medzi 35 až 38 % a s mliečnou líniou v troch-štvrtinách zrna. Tento posun v pohľade na ideálnu silážnu zrelosť reflektuje predovšetkým pokrok v šľachtení a používaní nových technológií, ku ktorému došlo v posledných rokoch u moderných hybridov kukuríc. U nových typov silážnych hybridov nedochádza behom dozrievania k tak rýchlemu poklesu stráviteľnosti vlákniny zelenej časti rastliny, odumieranie spodných vrstiev listov, rastliny vykazujú lepší zdravotný stav a odolnosť voči škodcom. Vhodnosť porastu pre silážovanie však nie je možné posudzovať výhradne podľa obsahu sušiny alebo mliečnej línie zrna. Rýchle stanovenie sušiny, väčšinou v mikrovlnnej piecke, sú obvykle zaťažené veľkou (štatistickou) chybou a čo sa týka metódy mliečnej línie, je preukázaná pomerne vysoká variabilita medzi umiestnením tejto línie na zrne a sušinou celej rastliny. Tieto metódy teda musíme brať iba ako orientačné. Aby sme si skutočne zodpovedne načasovali termín silážovania, musíme brať v úvahu nielen sušinu porastu, ale minimálne takisto obsah škrobu, cukrov a vlákniny. Je nutné si uvedomiť, že postupným dozrievaním kukuríc narastá ich sušina aj obsah škrobu a naopak klesá obsah cukrov. Klesá taktiež obsah vlákniny celej rastliny, ale tento pokles je daný nárastom obsahu ľahko stráviteľného škrobu. Fakticky sa však starnutím rastliny obsah vlákniny v stonke a listoch zvyšuje, zvyšuje sa aj lignifikácia týchto častí rastliny a znižuje sa ich stráviteľnosť.

Mobilné krmovinárske laboratórium

V našom mobilnom krmovinárskom laboratóriu sa analýzami čerstvej kukurice a odporučením termínu zberu zaoberáme už od roku 2014. Na NIR spektrometre dokážeme spracovať stovky vzoriek kukuričnej rezanky ročne, a to priamo pri poraste, v poľnohospodárskom podniku alebo na dohodnutých zberných miestach po celej SR. Pre odporučenie termínu zberu laboratórne stanovujeme kompletný nutričný profil odobranej vzorky kukurice, ktorý zahŕňa: sušinu, popol, tuk, NL, vlákninu, cukry, škrob, oADF, oNDF, ADL, Elos, NEL a teoretickú produkciu metánu z tony hmoty. 

Mobilné laboratórium vyhodnocuje vzorky krmiva priamo na poľnohospodárskom podniku alebo na poli. Výsledky má tak zákazník okamžite k dispozícii.

Komplexné hodnotenie siláží

Mobilné krmovinárske laboratórium pochopiteľne nepracuje iba v období zberu kukuríc, ale našim zákazníkom poskytuje celoročný analytický servis. Zameriavame sa predovšetkým na hodnotenie konzervovaných objemových krmív, a to ako pre dojnice, tak pre výrobu bioplynu. Výhodou mobilného laboratória je, že analýzy vykonávame priamo na poľnohospodárskom podniku „pri silážnej jame“. V laboratóriu tak nevyhodnocujeme výhradne odobranú vzorku siláže, ale pomocou doplnkových meraní a metód posudzujeme siláž ako celok. Odber vzoriek vykonávame ručnou sondou zo silážnej steny. Samotné vzorky posudzujeme aj zmyslovo (farba, vôňa, kvalita rezanky, stupeň podrvenia zrna, prítomnosť plesní a húb) a meraním teploty siláže hĺbkovým teplomerom. Zároveň hodnotíme aj úroveň práce na danej jame (spôsob prekrytia, kvalita odberu, tzv. face management atď.). 

Odber siláže kalibrovanou ručnou sondou umožňuje stanoviť mernú hmotnosť siláže a tým aj mieru jej utlačenia v silážnom žľabe.

Čo sa týka vlastného laboratórneho rozboru, tak k vyššie uvedeným nutričným parametrom stanovujeme u siláží fermentačné parametre, ktorými sú: obsah kyseliny mliečnej, octovej a maslovej, pH a hladina amoniakálneho dusíku.

Príprava vzorky a jeho analýza na prístroji Polytec PSS-1721 NIR Spectrometer 

S meraním teploty siláže súvisí snímkovanie teploty silážnej steny, ktoré vykonávame termokamerou FLIR. Táto metóda umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom odhaliť nadmerné zahrievanie problematických partií siláže a odhaliť tak chyby behom silážovania a vyberaní siláže. Nadmerné zahrievanie siláže je spôsobené jej nestabilitou alebo nedostatočným utlačením v priebehu silážovania. Teplotne poškodené siláže majú sklon k nadmernej a rýchlej kvalitatívnej degradácii, sú horšie stráviteľné (Maillardova reakcia) a zvieratá ju horšie prijímajú.
Z hľadiska stability siláže je pre poľnohospodárov veľmi dôležitým údajom merná hmotnosť siláže. Jej hodnota vypovedá o miere zhutnenia hmoty. Teda o tom, nakoľko sa podarilo utláčaním vytesniť vzduch zo silážovanej hmoty. Merná hmotnosť je zároveň základnou informáciou pre inventarizáciu objemových krmív v podniku. Spoločnosť Corteva/Pioneer tieto merania uskutočňuje podľa vlastnej metodiky.
Veľkosť častíc siláží, TMR a čerstvej kukuričnej rezanky stanovujeme separáciou na sitách (Penn State Separator).
Teoretická výťažnosť metánu z jednej tony kukuričnej siláže poskytuje informáciu o bioplynovom potenciáli danej siláže. Je dôležité pripomenúť, že laboratórny servis je pre odberateľov produktov Pioneer úplne zdarma.

Mobilné laboratórium je pochopiteľne najviac vyťažené na začiatku a v priebehu silážovania kukuríc, kedy prebiehajú analýzy rastlín s odporučením optimálneho termínu zberu. 

Silážny program

Spoločnosť PARTNER-vetagro v spolupráci so spoločnosťami Corteva/Pioneer ponúka poľnohospodárom ucelený a vysoko sofistikovaný silážny koncept „360° Servis“, ktorý zahŕňa ponuku osív silážnych kukuríc, vrátane elitných silážnych hybridov MILK POWER® a ENERGY POWER®, agronomické poradenstvo, servis mobilného krmovinárskeho laboratória i širokú ponuku vlastných silážnych inokulantov a aplikátorov. Dôkazom toho, že je o naše produkty a doplnkové služby záujem, je výrazný rast spoločnosti Pioneer predovšetkým na trhu silážnych hybridov kukuríc a silážnych aditív. Obchodný úspech spoločnosti umožňuje investovať nemalé finančné prostriedky späť do zákazníckeho servisu. Cieľom investícií je predovšetkým vyhľadávať a aplikovať najnovšie vedecké poznatky, technológie a metódy a tým ponúkať moderné, zmysluplné a kvalitné služby, ktoré odberateľom prinesú praktický efekt priamo na ich podnikoch a farmách. Z tohto dôvodu spoločnosť Pioneer pokračuje v ďalších investíciách predovšetkým do NIR mobilných analytických systémov, ktoré sa v posledných rokoch veľmi dynamicky rozvíjajú. 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača