Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Ako zostaviť kŕmne dávky, podporujúce dobrý zdravotný stav dojníc?

Tipy a triky pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc, za účelom zvýšenia ich produktivity.

Zabezpečenie dobrého zdravotného stavu kráv v období pred a po otelení

Najväčšie obavy v súčasnosti nespôsobujú klinické ochorenia a náklady spojené s ich liečbou, ale „subklinické poruchy metabolizmu“. Tieto sú spojené so zvýšeným rizikom výskytu problémov v období bezprostredne pred a po otelení, ktoré majú dlhodobý vplyv na produkciu, reprodukciu a životaschopnosť zvierat. 

Otelenie je najťažšie a najnáročnejšie obdobie v živote kravy. Jej telo sa pripravuje na začiatok ďalšej laktácie, ale bez adekvátnej výživy a riadenia chovu sa jej zdravotný stav zhoršuje, čo má negatívny vplyv na ziskovosť, resp. nákladovosť chovu. Manažment činností vplývajúcich na zdravotný stav prežúvavcov je najčastejšie spojený s liečbou zdravotných komplikácií až po ich výskyte a priamom prejavení sa. Je však potrebné zamerať sa hlavne na prevenciu týchto zdravotných problémov prostredníctvom každodennej výživy - najmä v obdobiach pred a po otelení. Tvorba  kŕmnych dávok s ohľadom na dosiahnutie optimálneho zdravotného stavu, pripraví dojniciam jednoduchší priebeh telenia a zlepšenie produkcie v následnej laktácii. 

Pozrime sa spoločne bližšie na obdobia pred a po otelení a na to, ako dokážeme výživou podporiť optimálny zdravotný stav zvierat.

Dobrý zdravotný stav zvierat je základom ziskovosti chovu

Zabezpečenie dobrého zdravotného stavu kráv si vyžaduje zvýšenú pozornosť jednak pred a aj po otelení. Nižšie uvádzame jasnejší prehľad o pozitívach a negatívach týchto dôležitých období ich života. 

1. Obdobie pred otelením

Čas krátko pred otelením (close-up) je kritickou fázou v období zasušenia. Počas týchto cca. troch týždňov pred otelením sa krava pripravuje na nadchádzajúcu laktáciu. Bez adekvátneho riadenia chovu a výživy, môžu kravy po otelení veľmi rýchlo chradnúť, stratia apetít a tým pádom energetický príjem. Venujte tejto fáze dostatočnú  pozornosť, pretože nastavuje podmienky, aká vysoká bude produkcia zvieraťa v nasledujúcej laktácií.

Viac o tejto téme sa dočítate tu:
https://www.kemin.com/eu/en/markets/animal/ruminants/transition-management-program/pre-calving-phase-

2. Obdobie po otelení

Obdobie po otelení je pre dojnice najdôležitejším a najzraniteľnejším obdobím, pretože sa dramaticky zvyšujú jej metabolické potreby. Jej laktačná výkonnosť priamo súvisí s tým, ako reaguje na toto vysoko-energeticky náročné prechodné obdobie. Aby sme dosiahli úspešnú produkciu mlieka, musíme sa zamerať na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu zvierat. 

Viac o tejto téme sa dočítate tu:
https://www.kemin.com/eu/en/markets/animal/ruminants/transition-management-program/post-calving-phase

Výhody

- Jednoduchšie pôrody
- Optimálny stav metabolizmu
- Veľmi vysoký vrchol laktačnej krivky a jej výborná perzistencia 
- Zlepšené reprodukčné parametre
- Vyššia ziskovosť produkcie
- Ekonomická udržateľnosť chovu

Dôvody kŕmenia zameraného na dobrý zdravotný stav pred a po otelení?

Zdravotný stav pred laktáciou

1. U približne 50% všetkých kráv sa po druhej laktácii prejavujú problémy súvisiace so subklinickou hypokalcémiou.

2. Subklinická hypokalcémia má okrem mliečnej horúčky vplyv aj na ďalšie funkcie. Znižuje kontrakcie bachora, príjem sušiny a funkcie neutrofilov. Naopak zvyšuje výskyt metritídy a zadržaných fetálnych membrán (placenty), čím výrazne zvyšuje veterinárne náklady v chove. 

3. Metaanalýza pozostávajúca zo 42 randomizovaných experimentov (Santosh a kol., 2019) potvrdila, že kravy s katiónovou diétou (kŕmne dávky s pozitívnym nábojom v dôsledku vyššej koncentrácie sodíka, draslíka, vápnika a horčíka) častejšie trpia zvýšeným výskytom mliečnej horúčky alebo subklinickou hypokalcémiou. 

4. V regióne Európy, Stredného východu a Severnej Ameriky majú kŕmné dávky skrmované pred otelením v podstate katiónový charakter. Jedným z hlavných dôvodov je to, že kŕmne komponenty používané v krmivách a pri zostavovaní kŕmnych dávok sú z princípu katiónové. 

5. Zmena krmiva podávaného pred otelením z katiónového na aniónové, obsahujúce obdukovanú aniónovou soľ, napomáha ľahšiemu priebehu telenia, zníženiu hypokalcémie a s ňou súvisiacich metabolických porúch. Toto výrazne prispieva k lepšiemu zdravotnému stavu kráv, maximálnej dojivosti a vyrovnanej laktačnej krivke. 

Zdravotný stav po otelení

1. U kráv po otelení dochádza k poklesu príjmu sušiny. Kvôli nízkemu príjmu krmiva, väčšina kráv naštartuje laktáciu v stave negatívnej energetickej bilancie (NEB), kde energia získavaná z krmiva nepostačuje na udržanie dobrej telesnej kondície a produkcie mlieka. Dôsledkom tejto nerovnováhy býva ketóza.

2. Prieskum uskutočnený v 10 európskych krajinách na vzorke 5.884 kráv, preukázal výskyt subklinickej ketózy na farmách v rozmedzí 11-36 %, čo následne 1,5-násobne zvýšilo pravdepodobnosť výskytu metritídy, 9,5-násobne výskyt klinickej ketózy a 5,0-násobne dislokáciu slezu. 

3. Zvýšenie príjmu sušiny a zlepšenie metabolizmu tukov v pečeni (tvorba lipoproteínov s nízkou hustotou, VLDL) môže kravám pomôcť zvýšiť produktivitu bez zhoršenia ich zdravotného stavu. 

4. Dve nedávno publikované metaanalýzy (Humer a kol., 2019 & Arshad a kol., 2020) uviedli, že doplnením cholínu do kŕmnej dávky môžeme u dojníc zvýšiť príjem sušiny a tým zvýšiť dojivosť a obsah mliečnych zložiek. Cholín je tiež známy tým, že „transportuje tuk von z pečene“ vo forme VLDL. 

5. Bežné kŕmne suroviny obsahujúce cholín a nechránený zdroj cholín-chloridu v bachore prirodzene degradujú, čo výrazne redukuje ich efektívnu využiteľnosť. Na jeho doplnenie je preto dôležité použiť v bachore chránenú formu (tzv. by-pass formu) cholín-chloridu, ktorá nedegraduje v bachore, ale je vstrebaná tam, kde je to žiaduce, teda v čreve. 

Ako zostavovať kŕmne dávky? Naše odporúčania:

1. Skontrolujte pH moču kráv pred otelením a/alebo zanalyzujte kŕmnu dávku, pre vyhodnotenie stavu katiónovo-aniónovej bilancie. V tejto fáze pH moču vo všeobecnosti vykazuje hodnotu cca. 8. Diéty sú vo všeobecnosti katiónové, v rozsahu od 100 do 150 mEq/kg. 

2. Vybilancujte obsahy minerálov na tieto hodnoty: horčík (Mg) 0,4 %, draslík (K) 1 %, síra (S) v rozmedzí 0,22 – 0,4 % a fosfor (P) v rozmedzí 0,25 - 0,31 %.

3. Na zníženie pH moču použite dostatok chloridu vápenatého. Nechránené zdroje chloridu vápenatého sú horkej chuti a tiež značne hygroskopické, čo ich použitie výrazne sťažuje. Z tohto dôvodu odporúčame použiť obdukovaný zdroj chloridu, čím dosiahneme efektívnu aplikáciu koncepcie DCAB (Dietary Cation Anion Balance – katiónovo aniónovú rovnováhu v kŕmnych dávkach). 

4. Cieľová (požadovaná) hodnota pH moču sa nachádza v rozmedzí 5,9 – 6,8. Ak pracujete so softvérom na výpočet kŕmnych dávok, zamerajte sa na dosiahnutie hodnoty DCAB s použitím obdukovaného zdroja chloridu vápenatého v rozmedzí od -75 do -100 mEq/kg sušiny. 

5. Do kŕmnej dávky pridajte a zarátajte v bachore chránenú a intestinálne stráviteľnú formu cholín-chloridu (CholiPEARL), v období 21 dní pred otelením. To kravy pripraví na metabolizmus tukov v pečeni, čo pozitívne ovplyvní ich zdravotný stav po otelení. Trvanie suplementácie takejto formy cholín-chloridu sa líši v závislosti od očakávaní a nárokov, ktoré na zvieratá kladieme. 

6. Doplňte  CholiPEARL 21 dní pred otelením a 30 dní po otelení, na maximalizáciu produkcie vo vrchole laktačnej kryvky. Z dôvodu optimalizácie príjmu sušiny možno pokračovať v podávaní prípravku po dobu 60 dní po otelení, resp. následne pokračujte z dôvodu pokrytia prirodzených potrieb v období reprodukcie až do 90 dní po otelení. 

Tipy a triky

  • Vo fáze cca. 3 týždne pred otelením začnite skrmovať dávku 200 g obdukovaného chloridu vápenatého/krava/deň, čo predstavuje prvý krok k zníženiu pH moču. Po 5-7 dňoch podávania skontrolujte pH moču a dávku upravte v závislosti od dosiahnutia požadovaného zníženia pH. 
  • Vo fáze pred otelením zaraďte do kŕmnej dávky zložky s nízkym obsahom draslíka a vyšším obsahom horčíka, čo v krmive čiastočne zníži obsah katiónov. 
  • V krmivách určených na obdobie pred otelením nepoužívajte pufrovacie látky.
  • Za účelom stanovenia energetickej bilancie a stavu subklinickej/klinickej ketózy u kráv, zmerajte v období 3-7 dní po otelení úroveň ketolátok v moči.
  • Po otelení ukončite suplementáciu kŕmenia obdukovaným chloridom vápenatým (NutriCAB) a na ďalších 30/60 alebo 90 dní (v závislosti od potrieb a/alebo stanovených cieľov) ho nahraďte zdrojom v bachore chráneného cholínu (CholiPEARL). 

Príklady z praxe

Vyššia úroveň v chove a produkcii mlieka; potvrdené chovateľmi a odborníkmi na výživu v praxi.

Chovateľ dojníc: 

Tvorba kŕmnych dávok zohľadňujúca zabezpečenie dobrého zdravotného stavu kráv pred otelením.

„21 dní pred otelením sme do kŕmnej dávky zaradili obdukovaný chlorid vápenatý od spoločnosti Kemin. Ako súčasť tohto programu nám poskytli súpravu na meranie pH moču. Po 5-7 dňoch od začiatku podávania sme zaznamenali zníženie pH moču na hodnotu 6. Následne sme pozorovali jednoduchší priebeh telenia, keďže hypokalcémia poklesla až o 90 %, čo nakoniec vyústilo k zvýšeniu produkcie mlieka o 5,9%.“ 

„Po pridaní obdukovaného chloridu vápenatého od spoločnosti Kemin, sme zaznamenali výrazný nárast dojivosti (ďalšie 2 kg mlieka/krava/deň)."

 Odborník na výživu prežúvavcov: 

Tvorba kŕmnych dávok s ohľadom na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu kráv pred otelením.

„Keď sme implementovali koncept DCAB s použitím obdukovaného chloridu vápenatého od spoločnosti Kemin, chceli sme dosiahnuť dlhodobé výhody, nakoľko vieme že ľahší priebeh otelenia s nižšou mierou výskytu metabolických porúch možno ľahko korelovať s celkovou výškou produkcie mlieka. Počas 305 dňovej laktácie sme každodenne zaznamenávali vyššiu dojivosť o 1 kg mlieka, t.j. 305 kg mlieka na jednu dojnicu za laktáciu viac. Je jednoznačné, že vybilancovanie katiónov a aniónov v kŕmnych dávkach pred otelením je absolútne nevyhnutné, keďže kŕmne dávky bývajú zvyčajne katiónové“. 

„Je jednoznačné, že vybilancovanie katiónov a aniónov v kŕmnych dávkach pred otelením je absolútne nevyhnutné, keďže kŕmne dávky bývajú zvyčajne katiónové.“

Chovateľ dojníc: 

Zostavovanie kŕmnych dávok s ohľadom na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu kráv po otelení.

“Keď sme so spoločnosťou Kemin pracovali na zostavovaní kŕmnych dávok zameraných na dosiahnutie dobrého zdravotného stavu dojníc po otelení, boli sme nadšení, že doplnenie krmiva  chráneným zdrojom cholínu, znamenala prínos v podobe zlepšenia dojivosti mlieka o 1,5 kg/dojnica/deň. Celkovo dobrý zdravotný stav kráv viedol k zlepšeniu miery zabrezávania, čo pre nás predstavovalo dodatočný bonus." 

„Vyššia produkcia mlieka a zlepšenie reprodukčných parametrov znamená krátko/stredne aj dlhodobé zlepšenie príjmu z chovu dojníc.“

Čo je dôležité si zapamätať...

Pracujte na odstraňovaní metabolických porúch a tým zvyšujte produktivitu chovu.

  • Pôrod (otelenie) je v živote kravy najťažšie a najkomplikovanejšie obdobie. Bez adekvátnej výživy, starostlivosti a manažovania chovu sa jej zdravotný stav bude zhoršovať, čoho následkom bude aj znižovanie ziskovosti, resp. zvyšovanie nákladovosti chovu.
  • Treba venovať mimoriadnu pozornosť obdobiam pred a po otelení.
  • Tvorba kŕmnych dávok zohľadňujúca podporu zdravia kráv ich pripraví na jednoduchší priebeh pôrodov a na zvýšenú produkciu mlieka po otelení. 
  • V spoločnosti Kemin pracujeme spolu s vami - chovateľmi, na nových postupoch podporujúcich dobrý zdravotný stav prežúvavcov, pričom vychádzame z našich odborných znalostí a vedecky podložených faktov.
  • Pre nás predstavuje zdravie zvierat základ úspešného a ziskového chovu.

Najnovšie články

Magazín

Načasovanie je kľúčové

Načasovanie je kľúčové

Cukrová repa patrí aj v tomto roku k najvýnosnejším plodinám. Garancia výkupnej ceny dodáva pestovateľom chuť dať repe všetko, čo potrebuje a naplno využiť výnosový potenciál odrody.  Počas dlhého vegetačného obdobia popretkávaného suchými periódami sú listové hnojivá a biostimulátory skvelou voľbou. Efektívne obohacujú repu o potrebné makro aj mikro-prvky a zároveň vytvárajú podmienky pre vyššiu odolnosť rastlín voči stresovým faktorom. Cukrová repa je jedna z najlepšie reagujúcich plodín na listovú výživu a  prispieva k maximálnemu využitiu vegetačnej doby, ktorá je jedným z rozhodujúcich faktorov tvorby úrody. Čítať viac...

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Kyselina lignosulfónová – štartér úrodotvorných procesov

Možnosti zvyšovania úrod prostredníctvom aplikácie priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín možno považovať za klasický prístup, ktorý však začína mať svoje úskalia. V neprospech tohto systému hrá ekologizácia poľnohospodárstva a vysoké ceny hnojív a pesticídov. V modernej agronómii sa však čoraz častejšie dostavajú do popredia sofistikované, niekedy nazývané aj „smart“ prístupy v oblasti podpory produkcie poľných plodín. Väčšinou sa jedná o listovú aplikáciu prípravkov, ktoré obsahujú látky so schopnosťou rýchlo sa zapojiť do metabolických procesov rastlín a pozitívne ovplyvniť kvitnutie, dozrievanie, zdravotný stav, ale aj hospodárenie rastliny s vodou. Jedným z takýchto prípravkov je aj Brotaverd®. Čítať viac...

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Rýchla a cielená výživa kukurice v jej kritických fázach vývinu

Kukurica patrí z hľadiska výživy medzi plodiny, ktoré sú na prísun makroprvkov náročné. Je to draslomilná plodina, náročná na dusík, ktorá potrebuje fosfor počas celého vegetačného obdobia. Z mikroprvkov má uplatnenie v prvom rade zinok, ale zanedbateľný nie je ani bór.  Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača