Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Konzervanty PIONEER Fiber Technology pre lepšiu stráviteľnosť siláží

Cieľom silážovania je zakonzervovať zozbierané krmivo tak, aby sme minimalizovali straty živín pôvodnej hmoty v priebehu fermentácie i následného skrmovania. Najefektívnejším spôsobom konzervácie je použitie biologických silážnych aditív - inokulantov. Inokulanty sú kombináciou cielene selektovaných bakteriálnych kmeňov, ktoré podporujú fermentáciu silážovanej hmoty, prípadne zaisťujú aeróbnu stabilitu a zvyšujú kvalitu výslednej siláže.

Základom všetkých biologických konzervačných prípravkov sú tzv. homofermentatívne alebo heterofermentatívne bakteriálne kmene, prípadne ich kombinácie. Homofermentatívne baktérie, využívajú časť rastlinných cukrov k produkcii kyseliny mliečnej a tým vytvárajú v siláži kyslé prostredie so stabilným výsledným pH. Nízke pH siláže vytvára nepriaznivé podmienky pre rast nežiadúcich organizmov, predovšetkým kvasiniek. Naopak ostatné, fermentačnými baktériami nespotrebované cukry rastlinnej hmoty môžu byť pre kvasinky živnou pôdou. Kvasinky sú prirodzenou súčasťou populácie epifytních mikroorganizmov, ktoré sa bežne vyskytujú na rastlinách a s nimi sú následne zanášané i do siláží a senáží.

Stabilizácia siláže

Druhou skupinou baktérií používaných v inokulantoch sú heterofermentatívne baktérie. Tieto baktérie, zastúpené druhom Lactobacillus buchneri, produkujú kyselinu octovú, propiónovú a ďalšie metabolity. Tie prispievajú k ochrane hotovej siláže pred oxidáciou, siláž aeróbne stabilizujú. Najväčším rizikom pre otvorené siláže sú opäť kvasinky. Pokiaľ siláž nie je stabilizovaná, dochádza k pomnoženiu aeróbnych kvasiniek, ktoré spotrebovávajú kyselinu mliečnu vytvorenú v priebehu fermentácie. Tým dochádza k postupnému zvyšovaniu pH siláže a vytvára sa prostredie vhodné pre rast hnilobných baktérií a plesní a k následnej degradácii siláže. Kvasinky môžu naviac produkovať estery (ovocné arómy), etylacetát (aróma laku na nechty), zmesi kyselín a vyšších alkoholov (typická aróma riedidla), aldehydy (maslová aróma), acetaldehydy (aróma zeleného jablka) alebo ďalšie zlúčeniny s typickým zápachom (Dennis, 2007). Z praktického hľadiska je najvýraznejším sprievodným javom aktivity kvasiniek zahrievanie siláže. Teplota uskladnenej siláže by nemala prekročiť o viac než  9o C teplotu prostredia v deň silážovania. Pokiaľ teplota extrémne vzrastie, môže dôjsť až ku karamelizácii (Maillardova reakcia) a tým k výraznému zníženiu jej stráviteľnosti. Tepelne poškodené siláže zvieratá nerady prijímajú. Problémy so zahrievaním siláží najčastejšie zaznamenávame u glycidových krmív, akými sú kukuričné siláže, obilninové senáže alebo vlhké kukuričné zrno. U trávnych alebo leguminóznych senáží je riziko zvýšeného obsahu kvasiniek predovšetkým pri sušine nad 45%.

Ako zvýšiť stráviteľnosť siláže?

Súbor aditív spoločnosti Pioneer pod súhrnným názvom Fiber Technology (FT) posúva účinky biologických silážnych prípravkov o úroveň vyššie tým, že FT prípravky kombinujú vlastnosti doposiaľ používaných konzervantov a úplne nového mechanizmu bakteriálnych enzýmov. FT prípravky totiž obsahujú unikátny bakteriálny kmeň Lactobacillus buchneri 40177, ktorý v priebehu silážovania produkuje enzýmy acetyl esterázu a ferulát esterázu. Tieto enzýmy menia štruktúru vlákniny silážovanej hmoty tak, že narušujú lignínový komplex bunkovej steny, tým sprístupňujú hemicelulózu baktériám v bachore a zvyšujú stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny (NDF) až o 5% oproti neošetrenej siláži. Stráviteľnosť NDF je jedným zo základných kvalitatívnych ukazovateľov siláží. Je to preto, že hodnota stráviteľnosti NDF priamo súvisí s príjmom krmiva a úžitkovosťou. Veľmi často citovaní Oba a Allen (1999) uvádzajú, že zvýšenie stráviteľnosti NDF u kukuričnej siláži o 1% zvýši u dojníc príjem sušiny o 0,168 kg sušiny a produkciu mlieka o 0,249 kg 4% FCM.

Kombinácia bakteriálních kmeňov (homofermentatívnych a heterofermentatívnych) v jednotlivých prípravkoch Fiber Technology sú špecifické pre určité druhy silážovaných plodín: inokulant 11CFT je určený do kukuričných siláží, 11GFT do trávnych a obilných senáží, 11AFT pre senážovanie lucerny a 11CH4 je prípravok určený do siláží pre bioplynové stanice. Siláž ošetrená týmito aditívami by sa mala fermentovať minimálne po dobu 60 dní, aby mali baktérie dostatok času pre produkciu enzýmov a ostatných koncových fermentačných produktov. Vyššia stráviteľnosť, chutnosť a lepšia konzistencia siláží umožňuje zaradenie vyššieho podielu týchto objemových krmív do kŕmnych dávok, čím znižuje náklady na drahé jadrové krmivá.

Na obrázku je kolónia bakteriálneho kmeňa Lactobacillus Buchneri 40177 , produkujúceho enzým ferulát esterázu. Čistá zóna okolo kolónií ukazuje, že je ferulát esteráza aktívna.

Kvalitnú siláž bez správneho načasovania a precíznosti nevyrobíte

Pre výrobu kvalitnej siláže je predovšetkým nutné skosiť porast v správnej zrelosti a sušine, čo najrýchlejšie naskladniť a uzavrieť jamu, vytesniť vzduch zo silážovanej hmoty, správne zvoliť silážne aditívum, jamu zakryť a následne zaistiť dostatočne veľký a pravidelný denný odber siláže. Stabilizáciu siláže baktériami Lactobacillus buchneri je nutné riešiť predovšetkým v prípadoch, keď kosíme hmotu s vyššou sušinou, hrozí riziko nadmernej oxidácie silážnej steny z dôvodu malého denného odberu, alebo keď sme siláž nútení „medziskladovať“.
Pri skrmovaní siláže je dôležité udržiavať stenu siláže hladkú, nenarušovať zhutnenie siláže nevhodnou technikou odberu a dbať na poriadok v silážnej jame.
Zvýšenie stráviteľnosti vlákniny pomocou bakteriálnych enzýmov je efektívnejšie a lacnejšie než pridávanie syntetických enzýmov.

Znehodnotenie siláže plesňami a hnilobou je pomerne častým problémom silážnych stien pri zlej technike odberu.

Poriadok v silážnej jame je základom udržania kvality vyrobenej siláže.

Máte záujem o náš silážny servis? Neváhajte kontaktovať našich odborníkov na silážovanie a výživu zvierat.

Najnovšie články

Magazín

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Aké tuky sa nachádzajú v krmivách pre prežúvavce a aký je ich účinok?

Tuk vo všeobecnosti netvorí veľkú časť kŕmnej dávky prežúvavcov, ale celosvetovo sa vo veľkých objemoch používa ako prostriedok na zvýšenie energetickej hustoty kŕmnej dávky a na zvýšenie obsahu mliečneho tuku. Aké sú však jednotlivé druhy tukov, ktoré možno skrmovať a ako ovplyvňujú prostredie bachora? Aby sme na tieto otázky mohli odpovedať, musíme najskôr pochopiť, čo tuk je a z čoho sa tuk alebo lipid skladá. 
Čítať viac...

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Mliečne kŕmne zmesi DENKAMILK pre úspešný odchov v ponuke PARTNER-vetagro

Súčasná neľahká ekonomická situácia v produkcii mlieka, núti chovateľov maximalizovať produkciu, za najnižších možných nákladov. Na to je potrebné, čo možno najviac, využívať genetický potenciál svojich zvierat (základného výrobného prostriedku), ktorý je na omnoho vyššej úrovni, ako sú bežne dosahované parametre úžitkovosti v našich chovoch.
Čítať viac...

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Voľné radikály a antioxidanty: nekonečný boj

Každý deň sa v normálnom metabolizme vo všetkých bunkách tela vedie „epický boj“. Počas normálneho bunkového dýchania vznikajú pri tvorbe energie z potravy voľné radikály. Voľné radikály sú atómy alebo molekuly, ktoré obsahujú jeden alebo viac nepárových elektrónov. Elektróny bežne existujú v pároch, toto je stabilná situácia. Nespárovaný elektrón je pre molekulu alebo atóm nežiadúcou vlastnosťou, pretože je vysoko nestabilný, čo ho robí reaktívnym. Čítať viac...

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Sídlo spoločnosti

PARTNER - vetagro, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A 
(budova Shopping Palace)
821 04 Bratislava 2

Sklad (príjem a výdaj tovaru)

Koľajná / Výhonská ul.
831 06 Bratislava 35 - Rača